Phương pháp buộc lưỡi câu

Posted: April 26, 2011 in Kỹ thuật và mẹo câu

Kiểu 1:

Kiểu 2:

Kiểu 3:

Kiểu 4:

Kiểu 5:

Kiểu 6:

Kiểu 7:

Kiểu 8:

Kiểu 9:

Kiểu 10:

Kiểu 11:

Kiểu 12:

Kiểu 13:

Kiểu 14:

Kiểu 15:

Kiểu 16:

Kiểu 17:

Kiểu 18:

Kiểu 19:

Kiểu 20:

Kiểu 21:

Kiểu 22:

Kiểu 23:

Kiểu 24:

Kiểu 25:

Kiểu 26:

Kiểu 27:

Kiểu 28:

Kiểu 29:

Kiểu 30:


Kiểu 31:

Kiểu 32:

Kiểu 33:

Kiểu 34:

Kiểu 35:

Kiểu 36:

Kiểu 37:

Kiểu 38:

Kiểu 39:

Kiểu 40:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s